ตั้งชื่อลูก

การ "ตั้งชื่อ" ตั้งแต่เกิด ด้วยหลักโหราศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้อง กับดวงเกิดของบุตร ท่านโดยเฉพาะ ดังแผนที่นำทางชีวิต  มีส่วนช่วย... ให้บุตรของท่าน  

+มีความสามารถ +มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้ +เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ+กระตือรือร้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง +มีความคิดริเริ่ม +ควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง +บุคลิกภาพดี , พูดจาไพเราะ , มีกิริยามารยาทดี +มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ +มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ มีความทะเยอทะยาน +ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ +มีคุณธรรม เปี่ยมด้วยจริยธรรม +มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม +มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม +สุขภาพดี เปี่ยมด้วยความสุข 

ค่าครูตั้งชื่อ 2,400 บาท

หากคุณ... อยู่ไกลกัน / อยู่ต่างจังหวัด / ติดงาน / ไม่สะดวกมาพบอาจารย์ ก็สามารถตั้งชื่อลูกได้ผลดี เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100% " เพียงขั้นตอนง่ายๆ...

1.แจ้ง เพศบุตร... นามสกุลที่ร่วมใช้ ... วัน.. เดือน.. ปี.. เวลาเกิด...

2.แจ้ง ชื่อ... นามสกุล... วัน/เดือน/ปี เกิด ของคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อตั้งชื่อให้สัมพันธ์ ส่งเสริมดวงในครอบครัว

3.มาที่สายตรงโทร 08-9009-9090

id line: 0890099090 หรือ ADD LINE ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 

Visitors: 38,957