สร้างคอกพญากระบือเผือก

พญาควายเผือก ศรีสะเกษ  
 
1 ตัวพ่อ # สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โลกสวรรค์ ร่วมโมทนา
 
2 ตัว แม่ # สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โลกมนุษย์ ร่วมโมทนา
 
3 ตัว ลูก # สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยมโลก ร่วมโมทนา
 
* ทั้ง 3 ตัวนี้ไปไหน จะไปด้วยกัน อยู่ด้วยกันตลอดเวลา 
 
ตัว พ่อ = ให้ชื่อ "ศรี"
 
ตัว แม่ = ให้ชื่อ "สะ"
 
ตัวลูก = ให้ชื่อ " เกษ "
 
พญาควายเผือก " ศรี • ส ะ• เกษ "  คู่บารมี หลวงปู่หมุน แห่งวัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
 
เป็นสะพานบุญ ให้กับสาธุชนที่ ทำบุญ "หยอดเงินในตู้ไถ่ชีวิตโคกระบือ" ภายในวัด
 
ปัจจัยนี้ จะแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่
 
1.นำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ (ช่วยตัวอื่น ๆ)
 
2.นำไปซื้อยารักษาโรค ให้กับ โคกระบือ ที่ป่วย 
 
3.นำไป บูรณะปฏิสังขรณ์ ในวัดบ้านจาน (ซ่อม/สร้าง วัด)
 
4.แบ่งให้กับ คนเลี้ยง/ดูแล พญาควายเผือก
 
จึงประกาศมาเพื่อความ "โปร่งใส"  และ ขอให้กุศลผลบุญนี้...   
โปรดดลบันดาลให้ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญนี้...
 
ส่งผลให้ท่านเปี่ยมด้วยความสุขกาย สุขใจ   เจริญด้วยอายุ   วรรณะ   สุขะ   พละ มีอายุมั่น ขวัญยืน
มีความปีติ ยินดี เกิดความสบายใจ สุขภาพแข็งแรง มีความรักหวานชื่น ประกอบกิจการ มั่งคั่งร่ำรวย ราบรื่น ทำมาค้าขึ้น  มีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น!
 
ด้วยเดชแห่งบุญนี้... สาธุครับ
 
อนุโมทนาบุญ กับทุกท่านครับ สาธุ